Hi, How Can We Help You?

Blog

Ogłoszenie: Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków 2024-04-14 godz. 9:30

Jasionka, 2024-03-31

ZAWIADOMIENIE

            Zarząd Aeroklubu Rzeszowskiego zwołuje w siedzibie Aeroklubu Rzeszowskiego: 36-002 Jasionka 926, w dniu 2024-04-14 (niedziela) o godzinie 9:30 Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze. W przypadku nie stawienia się w pierwszym terminie przynajmniej ½ ogólnej liczby członków, Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze odbędzie się bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie jaki ustala się na 2024-04-14 o godzinie 10:00.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego:

  1. Otwarcie obrad przez Prezesa Aeroklubu Rzeszowskiego.
  2. Wybór protokolanta i członków komisji mandatowo-skrutacyjnej.
  3. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego przez powołaną komisję mandatowo-skrutacyjną.
  4. Sprawozdanie Zarządu Aeroklubu Rzeszowskiego z działalności za rok 2023.
  5. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2023.
  6. Rozpatrywanie wniosków przesłanych do Zarządu Aeroklubu Rzeszowskiego.
  7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego.