Hi, How Can We Help You?

Blog

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd Aeroklubu Rzeszowskiego na posiedzeniu w dniu 2021-09-24 na podstawie §12 pkt 4 statutu,   podjął uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, które odbędzie się w dniu 9 października 2021 roku w siedzibie Aeroklubu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest w celu uzupełnienia składu Zarządu Aeroklubu. Termin pierwszy ustalono na godzinę 10.00, termin drugi na godzinę 10.30. Ustalono również następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Wybór przewodniczącego, protokolanta oraz komisji skrutacyjnej

3. Zgłaszanie kandydatur 

4. Głosowanie

5. Ogłoszenie wyników wyborów uzupełniających

6. Zamkniecie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.